Štart verzia úplne zdarma pri
stiahnutí z našej stránky a vlastnej inštalácii

 

Prístup na update pre Štart
verziu prvý rok za polovicu.

Konkurenčný upgrade pri prechode
z iného systému so zľavou 40%.

Jazykové mutácie

Tento doplnok umožňuje zobrazovať a tlačiť okrem slovenského aj v anglickom, nemeckom
a v ďalších troch voliteľných jazykoch nasledovné zostavy:

Účtovný rozvrh , Hlavná kniha, Výsledovka podľa účtov, Podsúvaha, Vedľajšia kniha, Definované
zostavy (súvaha, výsledovka a cash flow preddefinované v anglickom a nemeckom jazyku),
Užívateľsky definované zostavy s možnosťou dodefinovať texty v ľubovoľnom jazyku.

Zostavy sa tlačia v príslušnej jazykovej mutácii vrátane názvov hlavičiek, pätičiek a popisov.

Sociálna poisťovňa upozorňuje na správne prihlasovanie študentov-brigádnikov


Povinnosťou zamestnávateľa je prihlásiť do Sociálnej poisťovne každého zamestnanca ešte pred tým než začne
pracovať. Platí to tiež o všetkých študentoch pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov, teda aj o
tých, ktorí si uplatňujú výnimku na platenie poistného na dôchodkové poistenie. Vzhľadom na možnosť uplatnenia
výnimky je však pri študentoch dôležité prihlasovať ich pod správnym typom zamestnanca.


Ak študent nepožiadal o výnimku, zamestnávateľ ho prihlasuje typom 7 pri pravidelnom príjme a typom 8
pri nepravidelnom príjme. Ak o výnimku požiadal, prihlasuje ho na účely úrazového a garančného poistenia pri
pravidelnom príjme typom 9, pri nepravidelnom príjme typom 10. Ak študent presiahne hraničnú sumu mesačného
príjmu (pri dohode s pravidelným mesačným príjmom), resp. priemerného mesačného príjmu (pri dohode s
nepravidelným príjmom) pre uplatnenie výnimky (v roku 2015 ide o sumu 200 eur), zamestnávateľ
ho doprihlási na dôchodkové poistenie pri pravidelnom príjme typom 11 (automaticky sa zmení na
typ 7) a pri nepravidelnom príjme typom 12 (automaticky sa zmení na typ 8). Pri pravidelnom príjme
doprihlasuje na dôchodkové poistenie študenta, ktorý presiahol hraničnú sumu mesačného príjmu, od
prvého dňa v mesiaci, za ktorý sumu presiahol (najneskôr v lehote splatnosti poistného), pri
nepravidelnom príjme až pri ukončení dohody (najneskôr v lehote splatnosti poistného).


Ak potom počas trvania dohody klesne príjem študenta s pravidelným príjmom, ktorý si uplatnil výnimku, späť
pod hraničnú sumu mesačného príjmu, zamestnávateľ ho odhlási z dôchodkového poistenia, pričom použije typ
11. Odhlási ho k poslednému dňu v mesiaci, kedy príjem ešte hraničnú sumu mesačného príjmu presiahol.