Moduly

Základný modul
Modul slúži na integráciu celého systému. Bez neho nie je možná práca s ostatnými modulmi. Zabezpečuje
komunikáciu medzi modulmi, archiváciu dát, automatické účtovanie a iné funkcie.

Adresár
Je prehľadná evidencia dodávateľov a odberateľov. Zaznamenávajú sa v ňom adresy, telefónne čísla a bankové
spojenia. Adresár je prístupný zo všetkých ostatných okruhov. Obsahuje aj tlač adries na štítky rôznych veľkostí.


Pokladňa
Modul POKLADŇA umožňuje viesť viacero pokladničných denníkov v našej aj cudzích menách. Vystavujú sa v ňom
príjmové a výdavkové doklady a ich storná. Pre platiteľov DPH umožňuje vystaviť daňové doklady. Pokladňa
pracuje v kontrolovanom alebo nekontrolovanom režime. Kontrolovaný režim zabezpečuje prirodzený a
chronologický tok peňazí v pokladni.


Účtovníctvo
Účtovníctvo je modul, schopný pracovať aj bez podpory modulov prvotnej evidencie. Ale využitie
týchto modulov prácu s účtovníctvom výrazne zjednodušuje a urýchľuje. Spracovanie je rozdelené
do oblastí: pokladňa, dodávateľské a odberateľské faktúry, sklad, banka, majetok, pracovníci,
interné doklady a podsúvahové účty. Účtovať je možné priamo do denníka, alebo automaticky
z modulov prvotnej evidencie. Zaúčtovanie sa okamžite prejaví na stavoch účtov. V otvorenom
mesiaci sú možné dodatočné úpravy alebo vymazanie dokladov. Modul umožňuje kedykoľvek
a za ľubovoľné obdobie vytvoriť závierkové zostavy. V module je možné definovať účtovný
rozvrh s vlastnosťami jednotlivých účtov, predkontácie pre jednotlivé oblasti a viacero
predpisov pre výpočet súvahy a výsledovky. Saldokonto sa sleduje priamo v účtovníctve
na účtoch, ktoré si na to vyberiete. Párovanie je zabezpečené pomocou čísla dokladu
alebo variabilného symbolu. Párovanie platieb je možné aj v opačnom poradí
(tj najskôr platba, potom faktúra). Súčasťou okruhu je aj výpočet DPH. Program
si sám podľa údajov zo saldokonta vyhľadá dodávateľské faktúry s nárokom na
odpočet dane a nakoniec ich aj preúčtuje. Okrem samotného daňového priznania
program vytvorí aj podklady pre daňové úrady. Celý výpočet DPH je veľmi
jednoduchý a pohodlný.


Predaj
Slúži na evidenciu a tvorbu odberateľských faktúr - daňových dokladov, opravných faktúr
(predtým dobropisov,ťarchopisov), zálohových faktúr, dobierok, proforma faktúr a
penalizačných faktúr. Je možné vytvárať a evidovať faktúry v našej aj v cudzej mene. V
module sa sledujú úhrady faktúr a umožňuje hromadne generovať upomienky a penalizačné faktúry.

Nákup
Slúži na evidenciu dodávateľských faktúr - daňových dokladov, opravných faktúr
(predtým dobropisov, ťarchopisov), zálohových faktúr a JCD. Je možné evidovať faktúry
v našej aj v cudzej mene. Modul umožňuje sledovať úhrady a jednoducho vytvárať príkazy na úhradu.

Banka a homebanking
Modul BANKA slúži na sledovanie bankových výpisov a príkazov na úhradu. V spojení
s doplnkom HOME BANKING umožňuje pre vybrané peňažné ústavy vytvárať príkazy
a prijímať výpisy vo formáte dátového súboru banky.


Sklad
Modul sústreďuje evidenciu materiálu, tovaru a výrobkov na sklade. Umožňuje sledovať
skladové zásoby v oceňovaní kĺzavý priemer alebo FIFO, so súčasným sledovaním
obstarávacích nákladov. Je možný výdaj a príjem na sklad, storno týchto dokladov a
presun medzi skladmi. Príjem, skladovanie a výdaj je možný v rôznych merných
jednotkách. Skladové pohyby sa dajú účtovať podľa spôsobu "A", alebo "B".


Obchod
OBCHOD je nadstavba modulov PREDAJ, SKLAD a POKLADŇA. Umožňuje vytvárať
a udržiavať predajný cenník s ľubovoľným množstvom cenových hladín. Pri predaji
tovaru sa naraz vytvorí skladová výdajka a faktúra, (pri vrátených obaloch aj príjemka
a dobropis) a tieto sa ihneď automaticky zaúčtujú. Pri predaji sa dá vystaviť aj dodací
list. Po doplnení počítača certifikovaným fiskálnym modulom RETAX je možný aj
predaj za hotové. Denné uzávierky registračnej pokladne sa zapíšu do modulu
POKLADŇA a automaticky zaúčtujú.


Majetok
Modul MAJETOK sústreďuje evidenciu majetku vo firme. Evidencia investičného
majetku zahŕňa hmotný, nehmotný aj drobný majetok. Modul umožňuje vykonávať
všetky druhy majetkových pohybov, t.j. zaradenie, preradenie, technické zhodnotenie,
precenenie, vyradenie, účtovné aj daňové odpisovanie. V rozšírenej verzii ponúka
možnosť evidovať poistenie majetku s tvorbou poistných zostáv pre poisťovne a
nadstavbu Manažérske funkcie.

Zamestnanci (Mzdy, Pracovníci)
Modul ZAMESTNANCI je určený na výpočet miezd, evidenciu zamestnancov, povinnú
evidenciu pracovníkov na vedľajší pracovný pomer a pracovníkov pracujúcich na
dohodu. Zároveň okruh vypočítava všetky daňové odvody, odvody do poisťovní a
ročné vysporiadanie daňových odvodov. Je možné definovať súbeh rôznych typov
miezd pre pracovníka a parametre jednotlivých mzdových položiek.