Moduly

CAIS-Bakery
Súbor programov sa skladá zo štyroch základných modulov, ku ktorým sú k dispozícii početné voliteľné
rozšírenia. Kombinácia modulov je ľubovoľná, ale ich logická nadväznosť pokrýva dva samostatné cykly
špecifické pre pekárstvo a to cyklus odbytu a cyklus výroby.

Systémový modul a Zoznamy
Modul slúži na integráciu celého systému. Bez neho nie je možná práca s ostatnými modulmi. Zabezpečuje
komunikáciu medzi modulmi, archiváciu dát, import a export dát a iné funkcie. V časti Zoznamy je definícia
základných číselníkov pre ďalšiu prácu ako sú: výrobky, odberatelia, ceny, zamestnanci, linky, objednávky,
skupiny výrobkov a údaje firmy.

1. ODBYT - základný modul obsahuje

- nahrávanie, opravy a tlač zoznamu výrobkov
- nahrávanie, opravy a tlač zoznamu odberateľov
- nahrávanie objednávok výrobkov, kontrola a opravy
- sumarizovanie objednávok ako podklad pre výrobu
- voľba ponukového sortimentu pre tlač objednávky na dodací list (DL)
- tlač dodacích listov ( s možnosťou výberu zo 6 typov DL )
- kontrola DL pred fakturáciou, a prehľad nevyfakturovaných DL
- fakturácia DL za zvolené obdobie a súpis faktúr
- výmaz vystavených faktúr a opakovanie fakturácie
- archivácia údajov po jednotlivých mesiacoch, bezpečnostné kópie na diskety
- voľba formy DL a spôsobu tlače DL
- duálne zobrazovanie cien

Základné funkcie - ODBYT

cenníky výrobkov
- možnosť používania piatich rozličných cenníkov výrobkov a priradenia odberateľov do cenníka
- voľba špeciálnej ceny výrobku pre vybraného odberateľa
- tlač cenníkov a celá evidencia odberateľa v jeho cenách
- možnosť založiť viac časovo obmedzených cien
- akciové ceny s platnosťou za zadané obdobie

linky rozvozu
- zaradenie odberateľov do rozvoznej linky a jej opravy
- nahrávanie objednávok podľa rozvozu a tlač DL
- tlač tabuľky DL a nakládkový list pre linku
- tlač výkazov o vyvezených výrobkoch za linku
- tlač výkazu o vývoze výrobkov za vodičov
- tlač sumáru výrobkov podľa času nakládky na rozdelenie výroby podľa zmien

rozšírená fakturácia
- vytváranie zberných faktúr za viac odberných miest
- fakturácia v nezávislých cykloch (denná, týždenná, dekádna, mesačná)
- možnosť úhrady cez účet a v hotovosti a formy daňového dokladu
- fakturácia jednotlivo za vybraného odberateľa
- súpis faktúr podľa rôznych kritérií

Voliteľné rozšírenia - ODBYT

dekádne výpisy DL
- výpis a tlač tabuľky DL v množstvách a korunách podľa
jednotlivých dní v dekáde za odberné miesto
- tlač dekády za faktúrne miesto a rozpis za odberné miesta

týždenné objednávky
- nahrávanie, opravy, výmaz a tlač týždenných objednávok
podľa odberateľov na linke rozvozu
- prepis objednávok na DL na zadaný dátum
- tlač prehľadu objednávok za odberateľa

vlastné predajne
- možnosť evidencie cien výrobkov pre vlastnú predajňu
- sumarizovanie DL pre predajňu ako zaťaženky za obdobie
v nákupných a predajných cenách z pohľadu predajne

dva rozvozy na DL
- rozdelenie objednávky na I. a II. rozvoz na DL
- sumarizácia objednávok za každý rozvoz
- tlač liniek a nakládkových listov oddelene za každý rozvoz

evidencia vrátených výrobkov
- vyúčtovanie vodiča za vyvezené a vrátené výrobky
- evidencia vrátených výrobkov od odberateľa

sledovanie úhrady faktúr
- sledovanie úhrad faktúr v hotovosti alebo cez bankový účet

EDI komunikácia
- elektronická výmena dokumentov

2. Registračná pokladňa - modul obsahuje:

- tlač dodacích listov ako účteniek pri platbe v hotovosti
- tlač účtenky pri úhrade faktúr v hotovosti na základe čísla faktúry
- blokovanie ľubovoľných položiek cez pokladňu
- blokovanie výrobkov ako PLU v klasickej registračnej pokladni
- evidencia DPH z úhrad faktúr a tržieb v registračnej pokladni
- prezeranie žurnálnej pásky, storna, denné a mesačné uzávierky


Registračná pokladňa s odbytom tvoria odbytový cyklus.

3. VÝROBA - základný modul obsahuje:

- nahrávanie, opravy a tlač zoznamu výrobkov, surovín
- nahrávanie, opravy a tlač zoznamu noriem (receptúr) výrobkov
- prenormovanie expedície na základe receptúr s možnosťou výdaja surovín zo skladu, alebo
  porovnanie skutočného výdaja s normovanou spotrebou
- archivácia údajov po jednotlivých mesiacoch a bezpečnostné kópie na diskety

Voliteľné rozšírenia - VÝROBA

výrobné príkazy
- načítanie objednávok z odbytu a rozdelenie výroby na smeny
- rozdelenie výrobkov do skupín a voľba výdaja surovín ako sumár za skupinu, výrobky samostatne alebo v tabuľkovej forme
- výrobný príkaz pre smenu a skupinu výrobkov s prepočtom na počet vozíkov, plechov resp. tiež tlač spotreby surovín a
  žiadanky do skladu
- výrobný príkaz na doobjednávky pre príslušnú smenu a skupinu počas dňa
- skutočná denná výroba za smeny, dekádny prehľad za skupiny v kg a ks
- plánovanie výroby, kontrola stavu zásob a tlač objednávky chýbajúcich surovín
- spätné prenormovanie výroby na základe receptúr a porovnanie so skutočným výdajom

druhy výrobkov
- zadelenie výrobkov v skupine do jedného druhu, ktoré majú rovnakú receptúru, ale v odbyte sú
  samostatné výrobky. Napr. chlieb 1300g, 1000g, oválny, okrúhly, balený, krájaný atď.
  bude vo výrobe ako jeden druh "chlieb pšeničný"
- spotreba surovín ako sumár za druh, tlač výrobného príkazu za každý výrobok

polotovary
- nahrávanie, opravy a tlač zoznamu polotovarov a ich receptúr
- výpočet spotreby surovín vo výrobných príkazoch len úroveň polotovarov

žiadanky na výdaj zo skladov podľa normovanej spotreby surovín
- výpočet a tlač žiadanky na základe výrobného príkazu pre smenu a skupinu výrobkov, alebo
  sumárnej za celú smenu resp. deň a presun do skladu surovín
- nahrávanie skutočného výdaja podľa zobrazenej žiadanky a označenie žiadanky na ktorú
  už bol urobený výdaj surovín

materiálové kalkulácie
- určenie kalkulačnej prirážky ako rozdiel medzi materiálovými nákladmi ( podľa cien surovín
  a normy výrobku) a predajnou cenou bez DPH
- stanovenie novej ceny výrobku na základe zmeny cien surovín
- výpočet celkových materiálových a režijných nákladov za zadané obdobie

4. MTZ modul skladovej evidencie obsahuje:

- nahrávanie, opravy a tlač zoznamu pohybov, surovín, dodávateľov
- počiatočný stav, príjem a výdaj surovín, storno doklad, skladové karty pohybu
- podlimitné zásoby, štatistika, inventúra, obratová regleta, účtovná závierka
- ocenenie skladových zásob aritmetickým váženým priemerom
- žiadanky na výdaj zo skladu surovín
- viac oddelených skladov
- automatické presuny na skladoch (výdaj z jedného je príjem na iný sklad)

Voliteľné rozšírenia - MTZ

sklad výrobkov
- evidencia výrobkov na sklade výroby, stav zásob, karty pohybu
- nahrávanie počiatočného stavu zásob výrobkov
- príjem na sklad výrobkov pri nahrávaní skutočnej výroby a automatický
  výdaj zo skladu pri nahrávaní objednávok (dodacie listy )
- pri príprave výrobného príkazu kontrola stavu zásob výrobkov na sklade

viac oddelených skladov
- možnosť evidovať suroviny a materiál na oddelených skladoch. Napr. sklad surovín,
  sklad obalov, sklad režijného a kancelárskeho materiálu atď. Za každý sklad sa
  samostatne eviduje príjem, výdaj, štatistické zostavy a účtovná závierka.
- možnosť nadefinovať pohyby príjmu ( nákup, presun ...) a
  výdajov ( výroba, predaj, presun, znehodnotené ).
- automatické presuny na skladoch (výdaj z jedného je príjem na iný sklad)

evidencia tovaru a výrobkov vo vlastných predajniach
evidencia šarže surovín na príjme a výdaji zo skladu
voliteľné údaje (strúhanka, vzorky, nepodarky, zamestnanci,...)
komisný sklad
- sledovanie zásob výrobkov u vybraného odberateľa (napr. mrazené výrobky na predajniach)


MTZ tvorí s výrobou výrobný cyklus.