Technológia


T GROUP s.r.o. prináša na trh nový produkt ekonomického informačného
systému CAIS pod označením CAIS€. Nový ekonomický systém je postavený
úplne od začiatku na nových technológiách, ktoré prináša výrazný a rýchly
rozvoj technológií vo výpočtovej technike. V systéme CAIS€ boli zúročené
dlhoročné poznatky autorov z oblasti automatického spracovania dát najmä
v oblasti ekonomických agend. V systéme sa zachovávajú všetky dobré
vlastnosti predchodcov systému najmä CAIS1,2,3 a 3+.


Ako vývojové prostredie pre vývoj systému CAIS€ bol použitý v súčasnosti
najmodernejší vývojový nástroj Visual Fox Pro 9.0 (VFP 9.0) vrátane jeho
integrovanej databázy. Výrobcom VFP 9.0 je rovnako ako najbežnejší operačný
systém Windows firma Microsoft, čo zaručuje plnú kompatibilitu týchto systémov.
V ďalšom sú stručne popísané niektoré významné vlastnosti, ktoré boli využité
pri tvorbe systému CAIS€. Najdôležitejšou vlastnosťou nového systému na rozdiel
od jeho predchodcov je použitie nových technológií pri ukladaní dát. Doposiaľ
využívané prostredie ukladalo dáta do tabuliek typu Xbase. Tieto tabuľky boli
navzájom nezávislé a jediným spojivom medzi nimi bolo programové aplikačné
vybavenie. VFP 9.0 umožňuje organizovať tieto tabuľky do komplexných celkov
prostredníctvom organizovania v databáze. Už pri konštrukcii databázy je
možné definovať vzťahy (relácie) medzi týmito tabuľkami (entitami) a
prostredníctvom spúštania uložených procedúr zabezpečovať konzistenciu
a integritu databázy. Teraz nie je možné, aby napríklad existovali v
databáze položky faktúry a neexistovala k nim aj hlavička, čo v
princípe bolo možné v predchádzajúcich technológiách a musela sa
táto referenčná integrita zabezpečiť programovo.


Nemenej dôležitou vlastnosťou databázy VFP 9.0 je možnosť použiť transakcie.
Transakcia zabezpečuje, že pri akcii, kde sa zapisujú vzájomne súvisiace dáta sa
zapíše buď všetko alebo nič v prípade chyby poprípade nedodržania definovaných
pravidiel. Napríklad nemôže sa stať, že pohyb skladovej karty sa zapíše do pohybov
a do skladovej karty sa vplyvom programovej alebo technologickej chyby(napríklad
výpadok prúdu) údaj nezapíše. V predchádzajúcom systéme tak mohli vznikať rozdiely
medzi pohybmi na skladovej karte a stavom na nej. To sa v súčasnom systéme
nemôže stať. Jediný prípad, kedy sa to môže udiať je výskyt technologickej závady
počas zápisu transakcie na disk. Vzhľadom na to, že ide o veľmi malý časový okamih,
pravdepodobnosť, že takýto stav nastane je prakticky nulová. Využitie transakcií a
referenčnej integrity je síce veľmi náročné pri ich definícii pre ich vzájomnú súvislosť
a komplexnosť pre všetky tabuľky, avšak po ich úspešnom odladení vznikne veľmi
stabilná databáza.