Vlastné produkty

CAIS€
CAIS€ je integrovaný ekonomický informačný systém s podvojným účtovníctvom.
Optimalizuje administratívnu a účtovnícku prácu, zabezpečuje okamžitý prehľad o
stave firmy. Samozrejmosťou je výpočet DPH i miezd zamestnancov a tlač všetkých
dokladov, kníh a výkazov aj kedykoľvek spätne. Údaje za celé účtovné obdobie,
ktoré je voliteľné a prvých šesť mesiacov nasledujúceho obdobia sú okamžite k
dispozícii. Údaje predchádzajúcich období sú v rýchlo dostupných archívoch.

CAIS-Bakery
CAIS-Bakery resp. CAIS-Pekáreň je programový balík, ktorý rieši automatizáciu
procesov od príjmu surovín cez normy výrobkov, objednávky, výrobné príkazy,
expedíciu, dodacie listy, fakturáciu až po prevod do účtovníctva. V programoch sú
uplatnené špecifiká pekárskeho:
  - odbytu – linky rozvozu, objednávka sa rovná dodací list, fakturácia za zvolené
    obdobie (denná, týždenná, dekádna), zberné faktúry (spoločná faktúra za viac
    odberateľských miest), vrátené výrobky, hlásenia expedícii, špeciálne požiadavky
    obchodných reťazcov
  - výroby – krátkodobý výrobný cyklus, časové rozdelenie objednávok podľa nakládky
    linky, výrobné príkazy (VP) na prípravu cesta, VP na jednotlivé druhy výrobkov,
    žiadanky na výdaj surovín podľa smeny a skupiny výrobkov, dopredné a spätné
    normovania spotreby surovín, dvojstupňové normovania na úroveň polotovarov a
    surovín

CAIS-Order
Program je zameraný na sledovanie evidencie zákaziek, ich členenie, sledovanie
okamžitého stavu rozpracovaných zákaziek vo vecnom a finančnom vyjadrení. Je
vhodný najmä pre firmy orientované na priamy výkon prác či už je to formou
subdodávok čiastkových riešení, subdodávok prác (napr. montáží) a realizáciu
vlastných riešení. Systém zabezpečuje komunikáciu s dodávateľmi materiálu ako
aj subdodávok formou dodávateľských objednávok. Zároveň tieto informácie
vyhodnocuje a v spolupráci so systémom CAIS€, generuje odberateľské ako aj
dodávateľské faktúry.

CAIS-OrderF
Pre investičné a konštrukčné firmy orientované na realizáciu vlastných riešení resp.
realizáciu riešení tretích strán kompletne formou subdodávateľov ponúkame verziu
CAIS-OrderF zameranú na riadenie finančných tokov prostredníctvom zazmluvňovania
subdodávateľov a finančného riadenia zákaziek pomocou systému bankových záruk
a bankových akreditívov.

Individuálne riešenia
Široké spektrum činností firiem v rôznych podmienkach spôsobuje, že ich nároky nie
vždy uspokojí komerčne dodávaný štandardný informačný systém. V takýchto
prípadoch ponúkame individuálne riešenia, spočívajúce buď v rozšírení štandardného
systému CAIS, alebo i vo vypracovaní úplne nového riešenia "šitého na mieru" na
špecifické podmienky zákazníka.